تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

طراحی و تبیین مدل بهینه ارزش‌گذاری سهام بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

بررسی رابطه بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی

اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود

تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی

رابطه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عوامل تعیین کننده پایداری مالی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی

صفحه‌ها