تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری

بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری

رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکيل پرتفوي توسط سرمايه گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

تأثیر خود رأیی مديریت بر رفتار نامتقارن هزينه ها

بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده

صفحه‌ها