تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 25

دانشجویان DBA

تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 25

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
25

- فهرست

- سرمايه فکري: در مسير گذر از تئوري به عمل

(دکتر احمد احمدپور، سيد جواد ابراهيميان) صفحات 4 الي 11

- بررسي هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(مرحوم دکتر عبدالمهدي انصاري، نسرين يوسف زاده، زهرا زارع) صفحات 12 الي 27

- بررسي رابطه بين مالکيت خانوادگي و مالکيت غيرخانوادگي بر عملرکد شرکتها، در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر عباس هشي، حميد عليخاني) صفحات 28 الي 41

- ارتباط بين شيوه هاي تامين مالي برون سازماني با عملکرد آتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر حميد حاجي ملا ميرزايي، علي ياوري، معرفت غلامي) صفحات 42 الي 57

- امکان سنجي انتشار صکوک در مقايسه با ساير روش هاي تامين مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

(دکتر مهدي دهقان نيستانکي، ابراهيم صادقي) صفحات 58 الي 75

- طراحي مدل کيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر نقش اقلام تعهدي

(دکتر محمد مرادي) صفحات 76 الي 99

- تاثير تفکيک اجزاي جريان هاي نقدي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي

(دکتر محمد حسين صفرزاده، مهديه دولت آبادي) صفحات 100 الي 117

- اولويت بندي ارزش هاي شخصي و ويژگي هاي فردي حسابداران: نقدي بر آموزش حسابداران

(دکتر حسن فرج زاده دهکردي، کبري نورشاهي) صفحات 118 الي 133

- بررسي اختلاف ميان کيفيت اطلاعات حسابداري مبتني بر ارزش هاي تاريخي و کيفيت اطلاعات حسابداري مبتني برارزشهاي تعديل شده به علت تورم در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر داريوش جاويد، افشين احمدي لويه) صفحات 134 الي 147

- چکيده هاي انگليسي

تصویر: