تحقیقات حسابداری و حسابرسی - شماره 27

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - شماره 27

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
27

- فهرست

- کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر شکراله خواجوی - مهرداد ابراهیمی ) صفحه 19-4

- تاثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی

(دکتر سید عباس هاشمی - علی نجاتی) صفحه 33-20

- بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارآمد

(دکتر محمود موسوی شیری - دکتر مهدی صالحی - محمد احمدنژاد) صفحه 53-34

- بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر سید علی حسینی - سارا رازانی) صفحه 67-54

- بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری

(دکتر زهرا پورزمانی - آرامه سلیمان خان) صفحه 81-68

- تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت

(دکتر ابراهیم وحیدی الیزیی - ماندانا فخاری) صفحه 99-82

- کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)

(محمدرضا دلوی - ابراهیم باقی - عبدالمجید عبدالمنافی - جواد کاظمی) صفحه 115-100

تصویر: