تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی

چکیده:

محافظه‌کاری شرطی، در شناسایی سریع‌تر زیان‌ نسبت به سود نمود می‌یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده دیگری نیز ناشی ­شود که آن را چسبندگی هزینه‌ها می­نامند. چسبندگی هزینه به این معناست که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش، افزایش می‌یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی‌یابد. این پژوهش درصدد شناسایی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده شامل نمونه‌ای مرکب از 115 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1382 تا 1391 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینه، محافظه‌کاری شرطی کاهش می‌یابد؛ به این معنا که بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه­کاری شرطی اثر چسبندگی هزینه‌ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه‌کاری اندازه‌گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.

شماره نشریه: 
27
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: