مطالعات حسابداری و حسابرسی - شماره 15

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی - شماره 15

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
15

- فهرست

نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار

(دکتر اسفندیار ملکیان - محمد وحدانی) صفحه 15-4

- مبانی روش شناختی تدوین استانداردهای حسابداری

(دکتر غلامحسین مهدوی - دکتر الهه برزگر) صفحه 27-16

- بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر قدرت اله طالب نیا - سمیرا پهلوان) صفحه 43-28

- تاثیر مدیریت سود بر رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

(دکتر فرزانه حیدرپور - مجید طاهروردی) صفحه 57-44

- بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل های داخلی بر اساس چارچوب کوزو

(دکتر فاطمه صراف - سهیل محمد حسن زاده - حسین حرآبادی فراهانی - مریم السادات سید صالحین) صفحه 71-58

- ارزیابی کارایی شرکت های دولتی خصوصی شده در ایران قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)

(دکتر سهیلا مهدوی - فرشته جوادی) صفحه 85-72

- الگوهای نظری طبقه بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف

(محمد علی ساری) صفحه 97-86

تصویر: