تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

چكيده:

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته‌شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال‌های 1387 تا 1392 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي  تأثير و رابطه مدیریت سود باکیفیت سود اعلامی در شرکت‌ها  و بررسی تأثيرورابطه مؤلفه‌های حاكميت شركتي باکیفیت سود شرکت‌ها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود می‌باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیر وابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می‌باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود باکیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی باکیفیت سود  و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود مطرح‌شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه‌های اول و دوم و سوم تأیید شدند و رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.

شماره نشریه: 
15
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: