نشريه مطالعات حسابداري و حسابرسي - سال سوم - شماره 12

دانشجویان DBA

نشريه مطالعات حسابداري و حسابرسي - سال سوم - شماره 12

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
12

- فهرست

- الماس تقلب و مسئوليت مديران و حسابرسان در قبال پيشگيري از تقلب

(دکتر علي اکبر عرب مازار، دکتر محمود صمدي لرگاني، محسن ايمني)

صفحه 17-4

- بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر محمود يحيي زاده فر، دکتر شهاب الدين شمس، هدي رضايي)

صفحه 29-18

- تعديلات سنواتي: نوع، علل و واکنش بازار سرمايه

(دکتر اميد پورحيدري، رحمتاله هوشمند زعفرانيه)

صفحه 45-30

- معيارهاي تجربي کيفيت سود

(دکتر قاسم بولو، مسعود حسني القار)

صفحه 69-46

- تاثير متغيرهاي شرکتي و نقش تعديل کننده مالکيت دولت بر ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران

(دکتر عبدالرضا اسعدي)

صفحه 89-70

- بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران

(سارا کنعاني هرندي، دکتر غلامحسين مهدوي)

صفحه 107-90

- مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه ي ثبات و تغيير حسابداري مديريت در طول زمان

(ميثم نوشادي، سمانه خوشنودي نيا)

صفحه 123-108

تصویر: