تئوري حسابداري

دانشجویان DBA

تئوري حسابداري

روند تغييرات در رويكرد استاندارد گذاري حسابداري و ضرورتهاي آن (با تاكيد بر ساختار تئوريك استانداردها)

استانداردهاي حسابداري همسو با تغييرات محيط تجارت و رقابت در جهان متحول مي شوند، استانداردها با رويكردهاي جديد پا به عرصه مي گذارند و در اين ميان تاكيد بر برخي مفاهيم (براي مثال مفهوم مربوط بودن ) و اصول (براي مثال اصل بهاي تمام شده ) دچار شدت و ضعف مي گردد، كشورها زير فشارهاي چند سويه از سوي نهادهاي بين المللي و از همه مهم تر فشار از سوي ذينفعان به سمت قبول استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) و همچنين تدوين استانداردهاي ملي با تاكيد بر رويكرد مبتني بر اصول(مفهوم) سوق داده مي شوند .