انور بايزيدي

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

انور بايزيدي

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اين پژوهش به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي¬پردازد. جهت تعيين کيفيت حسابرسي از دو معيار اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 61 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ي زماني 1386-1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها از مدل هاي رگرسيوني حداکثر درست نمايي - لوجيت باينري و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است.