بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اين پژوهش به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي¬پردازد. جهت تعيين کيفيت حسابرسي از دو معيار اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 61 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ي زماني 1386-1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها از مدل هاي رگرسيوني حداکثر درست نمايي - لوجيت باينري و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در حالت کلي يک رابطه مثبت و ضعيف بين معيارهاي اندازه حسابرس (حسن شهرت حسابرس) و دوره تصدي حسابرس و مديريت سود وجود دارد، ولي اين رابطه از لحاظ آماري معني دار نمي باشد. به دليل وجود مشکل هم خطي در مدل کلي، رابطه بين متغيرها به صورت جداگانه بررسي شده است. نتايج نشان مي¬دهد که بين مديريت سود و اندازه حسابرس، يک رابطه مثبت ولي غير معني دار و هم چنين بين مديريت سود و دوره تصدي حسابرس رابطه مثبت و معني¬دار وجود دارد. در اين پژوهش براي تعيين معني-داري کل مدل رگرسيوني از آماره ضريب تعيين مک فادن و آماره نسبت درست نمايي استفاده شده است.

شماره نشریه: 
9
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: