بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3234
اعضای حقیقی - وابسته: 3092
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

اين پژوهش به بررسي رابطه بين نوسانات نرخ ارز و سودآوری شرکتهاي صادراتی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد. جهت تعيين نوسانات نرخ ارز از میانگین تغییرات نرخ ارز ماهیانه و به منظور محاسبه میزان سودآوری شرکتهای صادراتی از سه معیار بازده فروش، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 56 شرکت صادراتی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه صنعت محصولات شیمایی (28 شرکت)، محصولات فلزات اساسی (20 شرکت) و کانههای فلزی (8 شرکت) در دورهي زماني 1390-1383 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيهها از مدلهاي رگرسيوني ترکیبی/تلفیقی و نرمافزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که در صنایع مورد بررسی، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیارهای مختلف عملکرد شرکت معنیدار نبوده است.

شماره نشریه: 
35
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: