دکتر رسول برادران حسن زاده

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3289
اعضای حقیقی - وابسته: 3127
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

دکتر رسول برادران حسن زاده

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

دانش و پژوهش حسابداری شماره 51

بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک نمونه بر نقدینگی آن

بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران