ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3259
اعضای حقیقی - وابسته: 3104
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روندتحول وتوسعه نظام مالیات ستانی درکشورمان به قانون مالیات برارزش افزوده منجرشده که دراین راستاشناخت وتوجه به حسابرسی آن،موجبات انجام رسیدگی دقیقتروصحیح ترتوسط ماموران مالیاتی که منجربه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وکاهش سوءاستفاده های احتمالی مودیان مالیاتی،رادرپی خواهدداشت.هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثردرحسابرسی مالیات برارزش افزوده می باشدکه متغیرهایی ازقبیل رعایت کامل استانداردهای حسابداری ایران،کنترل اعتبارفاکتورهاومحاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته واحدموردرسیدگی توسط کارشناس مستقل، براساس گردآوری اطلاعات ازجامعه آماری شامل کارکنان اجرایی مالیات برارزش افزوده شهرتهران ومدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وتجزیه وتحلیل این اطلاعات ازطریق آزمونهای توزیع دوجمله ای،tیک نمونه ای وکلموگروف– اسمیرنف یک نمونه ای موردبررسی قرارگرفت.یافته های پژوهش نشان می دهدرعایت کامل استانداردهای حسابداری ایران درتنظیم صورتهای مالی،کنترل اعتبارفاکتورهای ارائه شده درحسابرسی مالیات برارزش افزوده موثربوده است.لیکن محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته واحد موردرسیدگی، توسط کارشناس مستقل درحسابرسی مالیات برارزش افزوده موثرنبوده است.دراین راستایکسان سازی فرم هاواظهارنامه های مالیاتی باصورتهای مالی،کاهش مواردافتراق استانداردهای حسابداری وقوانین مالیاتی،تشکیل کمیته های حسابرسی درادارات مالیاتی، الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده ورسیدگی نمونه ای درجهت اثبات اصالت فاکتورهای ارائه شده توصیه می گردد.

شماره نشریه: 
11
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: