بررسي تأثير حاکميت شرکتي بر هموارسازي سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسي تأثير حاکميت شرکتي بر هموارسازي سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اين پژوهش بررسي رابطه برخي از جنبه هاي حاکميت شرکتي با فعاليت هموارسازي سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي-باشد. از اين رو، در پژوهش حاضر، نمونه اي شامل 110 شرکت طي سال هاي 1383 الي 1387 مورد بررسي و از يک طبقه بندي دو وجهي براي تقسيم شرکت ها به دو گروه هموارساز و غير هموارساز طبقات مختلف سود، استفاده شد. شرکت هاي هموارساز و غيرهموارساز سود بر اساس مدل هاي سود ناخالص، سود عملياتي و سود خالص تفکيک شده است. نتايج حاصل نشان می دهد که کيفيت حسابرسي بر هموارسازي سود در هر سه سطح موثر مي¬باشد. افزون بر آن درصد اعضاي غيرموظف هيئت مديره در هموارسازي سود ناخالص و مالکيت نهادي و مديريتي در هموارسازي سود عملياتي و سود خالص عوامل مؤثري محسوب مي¬شوند. همچنين، نتايج نشان داد که استقلال هيئت مديره تأثيري بر هموارسازي سود ندارد.

شماره نشریه: 
7
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: