بررسی تاثیر ساختارسرمایه و تغییرات آن برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی تاثیر ساختارسرمایه و تغییرات آن برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

در اين پژوهش تأثير ساختار سرمایه (نسبت وجوه نقد حاصل از جریانات نقد عملیاتی، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائی ها) بر سیاستهای تقسیم سود و همچنين اثر تعاملي اين متغيرها بر سياست تقسيم سود در صنايع مختلف بررسي شده است.  سياست تقسيم سود عبارت از نسبت سود نقدي بر سود هر سهم ميباشد،آزمون فرضيه هاي تحقيق به كمك تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه با استفاده از دادههاي تابلويي انجام شده است. در تحقيق حاضر تأثير متغيرهاي مستقل بر سود تقسيمي به دو صورت مورد بررسي قرار گرفته است، تأثير هر كدام از متغيرها به طور جداگانه برسود تقسيمي با استفاده از روش حداقل مربعات تلفيقي وتأثير تعاملي متغيرهاي ساختار مالكيت به همراه نوع صنعت به عنوان متغير مجازي را بر سود تقسيمي با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته مورد ارزيابي قرارداده است. نتايج نشان داد كه متغيرهاي ساختار سرمایه ارتباط معني داری با سود تقسيمي دارند و همچنين تأثير تعاملي ساختار سرمایه  بر سياست تقسيم سود معني دار می باشد.

شماره نشریه: 
35
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: