بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا

در مبانی نظری حسابداری تاکید فراوانی بر برخوردار بودن اطلاعات افشا شده از ویژگی قابلیت‌اتکا شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد محافظه‌کاری حسابداری به عنوان یک زیرویژگی کیفی بتواند نقش بسزایی در افزایش قابلیت‌اتکا و به این ترتیب افزایش کیفیتِ افشای اطلاعات داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد جمع‌آوری و بررسی شواهد تجربی موجود پیرامون تاثیرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر کیفیت افشا است. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مربوط به 111 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های 1383 تا 1386 نشان می‌دهد همزمان با اعمال درجات بالاتری از محافظه‌کاری سطح کیفی افشای انجام شده توسط شرکت نیز افزایش یافته است. این نتایج در شرایطی به دست آمده که تاثیرات متغیرهای مرتبط با ساختار و متغیرهای مرتبط با عملکرد بر کیفیت افشا تحت کنترل و بررسی قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت شواهد تجربیِ متقاعدکننده موجود، هم‌راستا با مبانی نظری حسابداری، بیانگر تاثیر مستقیم محافظه‌کاری بر کیفیت افشا و گزارشِ اطلاعات مالی هستند.

شماره نشریه: 
13
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: