تأثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌

دانشجویان DBA

تأثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌

بهبود ثروت سهامداران از اهداف اصلي بنگاه ها است. در اين رابطه تعيين ترکيب ساختار سرمايه و ارتباطي که با ثروت سهامداران دارد از نگرانيهاي عمده مديران اين بنگاه هاست. وچود بدهي در ساختار مالي شرکتها به دليل وجود تخفيفات مالياتي موجب افزايش سود حسابداري و به تبع آن افزايش نرخ سود هر سهم (EPS) و از سوي ديگر به دليل وجود هزينه هاي بهره و احتمال عدم ايفاي تعهدات در سررسيد امکان افزايش ريسک مالي و در نتيجه کاهش قيمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام فراهم شده است. در همين راستا هدف مقاله حاضر آن است که رابطه بين وجود بدهيها در ساختار سرمايه با سود حسابداري و نرخ بازده سهام (به عنوان دو شاخص ثروت آفريني براي سهامداران ) را مشخص کند. به همين منظور در اين مقاله نسبتهاي بدهي به دارايي و بدهي به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغيرهاي مستقل و نرخ بازده سهام و سود هر سهم به عنوان متغيرهاي وابسته مربوط به 51 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1377 الي 1384 مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تبيين فرضيات پژوهش و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از محاسبات مشخص گرديد که يک رابطه مستقيم بين نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام (متغير مستقل) با نرخ بازده سهام و سود هر سهم (متغيرهاي وابسته ) وجود دارد. همچنين بين نسبت بدهي به دارايي با سود هر سهم ارتباط معني داري وجود دارد.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: