تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختارنیافته حسابرسی

دانشجویان DBA

تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختارنیافته حسابرسی

هدف این مطالعه این است که قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم¬تجربه در خصوص موضوعات پیچیده و ساختارنیافته حسابرسی مثل قضاوت در مورد موضوع تداوم فعالیت صاحبکار و اظهارنظر در حسابرسی بررسی شود. این مقاله نشان می دهد که در وظایف پیچیده حسابرسی، تجربه تأثیر غیر قابل انکاری بر قضاوت حسابرس دارد. افراد تحت مطالعه به دو گروه حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه تقسیم می شوند و برای تعیین پیچیدگی موضوع، تعیین وظایف ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در مورد وظایف ساختارنیافته تفاوت معناداری وجود دارد و تجربه تأثیر بسیار زیادی بر دقت قضاوت حسابرسان دارد.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: