نظریه‌ی مدیریت سود

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

نظریه‌ی مدیریت سود

مرور مجله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی، مجله‌های حرفه‌ای، و مقررات حسابداری نشان می دهد که در سال‌های اخیر مدیریت سود یکی از پربسامدترین زمینه‌های مطالعاتی و مقررات‌گذاری حسابداری بوده است. چون این مطالعه درصدد معرفی نظریه‌ی مدیریت سود است بنابراین طبیعی است که در میان ادبیات بسیار غنی مدیریت سود فقط به مطالعات دانشگاهی استناد می‌کند که درصدد عرضه و آزمایش نظریه‌ها و فرضیات مدیریت سود هستند. محور تمرکز مطالعات دانشگاهی عمدتا صورت‌بندی مدل‌های کشف مدیریت سود و آزمون قدرت پیش‌بینی‌گری این مدل‌ها است. بیشتر این مطالعات یا مستقیما به یک نظریه که ذاتا اثباتی است متکی هستند یا در صدد یافتن نظریه‌ای زمینه‌ای هستند. در بین مطالعات دانشگاهی جای کار متمایزی که صرفا به مرور نظریه‌های مدیریت سود پرداخته باشد خالی است. این مقاله درصدد است با مرور ادبیات موضوعی این جای خالی را پر کند. بدین منظور در بخش اول ابتدا تببین‌های دانشگاهی ربط سود به ارزش و نظریه‌های مدیریت سود بازخوانی می‌شود. سپس نظریه‌های منتخب نظریه‌های مدیریت سود معرفی ‌می‌شود و نتیجه‌گیری می‌شود نظریه‌ی شرکت در میان نظریه‌های مدیریت سود یک نظریه‌ی مسلط است. بر این اساس، نظریه‌ی شرکت به عنوان یک نظریه‌ی مسلط بر پایه‌ی کار[ 37] با سه رویکرد متمایز شامل رویکرد هزینه‌ی قراردادها، رویکرد تصمیم‌گیری، و رویکرد سیاسی- قانونی بازخوانی ‌می‌شود.

برچسب ها: 
شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: