بیستمین شماره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

دانشجویان DBA

بیستمین شماره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

بیستمن  شماره  فصلنامه علمی پژوهشی  تحقیقات حسابداری و حسابرسی   ( ویژه زمستان  92 )  منتشر گردید  فهرست و مقالات ارائه شده بترتیب زیر می باشد ( برای مشاهده خلاصه مقالات و دریافت آن بر روی عنوان مقالات کلیک نمایید )

فهرست 

ارائه مدلي براي ارزيابي تاثيرگذاري خصوصيات كيفي بر سودمندي گزارشگري مالي

بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی در محیط ایران

تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها

بررسی مقایسه ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام

بررسی میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری

بررسی تاثیر ویژگی های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

 

تحقيق در مورد اثربخشي نتايج اجراي ERP توسط سازنده هاي قوي بين المللي در يك شركت نمونه به وسيله ارائه يك مدل 4 پارامتري جديد مبتني بر اطلاعات صورتهاي مالي