تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
1

- شناسنامه

- پیام مدیر مسئول

- بررسی رابطه بين سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- رابطه تامين مالي و عملكرد عملياتي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ بر اساس توجه به عامل بهره وری سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

- برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

- بررسي پايداری خط مشی تقسيم سود درشرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- بررسي توان معيار هاي داخلي ارزيابي عملكرد مديريت در تبيين ارزش ايجاد شده براي سهامداران

- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود

- آثار هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- بررسي رابطه بين برخی ویژگیهای مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا وتكميل عمليات حسابرسي در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- رابطه بين سود حسابداری و جريان وجوه نقد عملياتی با ريسک سيستماتيک: بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

تصویر: