تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پاییز 95

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پاییز 95

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
31

- فهرست

- بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیرعامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر علی ثقفی، دکتر فرخ برزیده، عبدالحسین طالبی نجف آبادی) صفحه 21-4

- بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مجتبی همایون نیا فیروزجاه، دکتر اسفندیار ملکیان کله بستی) صفحه 35-22

مقایسه تاثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد (دکتر زهرا پورزمانی، محسن فانیانی) صفحه 49-36

- بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده (دکتر یونس بادآور نهندی، حمزه احمدلو) صفحه 67-50

- ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی (سید عماد صفایی، دکتر حسن همتی، دکتر رضا داغانی) صفحه 85-68

- ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر ابراهیم وحیدی الیزیی، مرضیه گرامی مقدم) صفحه 99-86

- عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی (دکتر پری چالاکی، بهمن قادری، مهدی کفعمی) صفحه 119-100

تصویر: