1396

دانشجویان DBA

1396

بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار

طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv)

تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی

بررسی تحلیلی درماندگی مالی

حسابرسی مسئولیت اجتماعی

صفحه‌ها