اخبار انجمن

ادامه فعالیت شعبه انجمن حسابداری ایران در استانبول   ایجاد اعتماد، پایه و اساس شکل...
اولین و تنها کلینیک امور مالی در ایران، افتتاح می شود. https://www.instagram.com/reel/...
سازمان سنجش آموزش کشور   مؤسسه آموزش عالی پرندک نزدیکترین دانشگاه به...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 61 بهار 1403 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 49 بهار 1403 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...