مطالعات حسابداري و حسابرسي - شماره 13

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداري و حسابرسي - شماره 13

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
13

- فهرست

- کيفيت سود و ويژگي هاي آن از دو منظر مباشرت و ارزشيابي

(دکتر ويدا مجتهدزاده، دکتر حميده اثني عشري) صفحات 4 الي 19

- نگاهي به الگوريتم بهينه سازي توده ذرات در بازار سرمايه

(دکتر شکراله خواجوي، فاطمه السادات اميري) صفحات 20 الي 31

- حسابداري مديريت اسلامي

(سيد فرهاد گوران حيدري، دکتر محمود همت فر) صفحات 32 الي 39

- پيش بيني بازده سهام با استفاده از روش انقباضي LASSO

(سيد رضا سيدنژاد فهيم، نرگس سهرابي، هادي موقري) صفحات 40 الي 53

- بررسي موانع پياده سازي کارت ارزيابي متوازن (BSC) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ديدگاه حسابداران

(ميثم واحديان، علي تقوي مقدم) صفحات 54 الي 73

- سوگيري شناختي در قضاوت حرفه اي حسابرسي

(ابراهيم ابراهيمي، حجت اسماعيل زاده) صفحات 74 الي 87

- فرآيند ارزيابي کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در رويکردي يکپارچه با حسابرسي مالي

(محسن غلامرضايي، منصور مافي) صفحات 88 الي 109

- چکيده هاي انگليسي

تصویر: