1393

دانشجویان DBA

1393

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

عنوان مقاله: بررسی اصل محافظه کاری و جایگاه آن در گزارشگری مالی

چکیده:

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

زمان بندی استراتژیک در اعلام سود پیش بینی شده مدیریت - صفحه 78 الي 87

حسابداری؛ علم یا هنر ؟!؟ - صفحه 66 الي 77

چکیده

تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 50 الي 65

بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی: نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت - صفحه 42 الي 49

بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 30 الي 41

هموارسازی سود، قیمت گذاری اشتباه سهام و سرمایه گذاری شرکتها - صفحه 20 الي 29

کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها - صفحه 4 الي 19

صفحه‌ها