1393

دانشجویان DBA

1393

مبانی تئوری حسابداری محیط زیست در اسلام

حسابرسی دیجیتالی

تعاملاتی در باب رابطه تئوری و اجرا در حسابداری مدیریت

هزینه های زیست محیطی و سیستم های حسابداری

چارچوب نظری جامع برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری

شکاف بین حسابداری مدیریت در تئوری و عمل

چکیده

حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی

برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس

صفحه‌ها