1393

دانشجویان DBA

1393

بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملياتي واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریانهای نقدعملیاتی آتی شرکتها

مروری برادبیات سرمایه فکری

تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی

مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن

بررسي عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه‌ها