بهار

دانشجویان DBA

بهار

آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟

بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی)

بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب

بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت

بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی

طراحی و تبیین مدل بهینه ارزش‌گذاری سهام بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران

بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن

بررسی رابطه بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

صفحه‌ها