بهار

دانشجویان DBA

بهار

حسابداری مدیریت اسلامی

نگاهي به الگوریتم بهینه سازی توده ذرات در بازار سرمایه

کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی

چکيده:

کیفیت اطلاعات همواره یکی از موضوع های مورد علاقه استفاده کنندگان، استانداردگذاران، قانون گذاران و محققین بوده است؛ زیرا موجب حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری در بازارهای سرمایه و تقلیل هزینه های نمایندگی بین مدیران، سهامداران، تامین کنندگان مالی و سایر اشخاص ثالث می شود.

بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولویت‏ بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدي بر آموزش حسابداران

تاثیر تفکيک اجزای جريانهاي نقدي در پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي آتي

طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی

امکان سنجي انتشار صکوک در مقايسه با ساير روشهاي تامين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه‌ها