بهار

دانشجویان DBA

بهار

واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی

گذری نقد گونه بر مقاله "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی"

موسسات رتبه بندی اعتباری: نقش ها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت

مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها

بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی

فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی

سو گیری‌ های شناختی در قضاوت حرفه‌ ای حسابرسی

بررسی موانع پیاده سازی کارت ارزیابی متوازن (BSC) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه حسابداران

پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO

صفحه‌ها