بهار

دانشجویان DBA

بهار

راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی

اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود

تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده :

صفحه‌ها