زمستان

دانشجویان DBA

زمستان

دانش و پژوهش حسابداری - سال ششم - شماره 27

عناوین و موضوعات
- سرمقاله
- نقدی بر کاربرد مدل ترازنامه ای در گزارشگری مالی
(دکتر ویدا مجتهد زاده - حمیده اثنی عشری)
- ارزشگذاری اختیارات سرمایه گذاری در دارائی های سرمایه ای با استفاده از مدل بلک - شولز
(دکتر محسن دستگیر - نجمه حاجیان )
- گزارشگری حسابداری دولتی در برابر گزارشگری حسابداری مالی
(دکتر سید حسین سجادی -محمد صادق زارع زاده مهریزی )
- بررسی تاثیر اعلان تغییر مدیریت بر واکنش بازار
(دکتر غلامحسین اسدی - وحید منتی منجق تپه )
-مشکلات حسابداری مدیریت از دیدگاه فلسفی
(مترجم : سید احمد سیدی )
- اخبار

صفحه‌ها