1394

دانشجویان DBA

1394

بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 27-4)

بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 45-28)

اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 57-46)

رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی (صفحه 73-58)

اثر ریسک بر محافظه کاری (صفحه 91-74)

نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی (صفحه 107-92)

نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران (صفحه 123-108)

مدیریت سود:از نوع کارا یا فرصت طلبانه؟

واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی

صفحه‌ها