دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری

مدیریت سود:از نوع کارا یا فرصت طلبانه؟

واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی

گذری نقد گونه بر مقاله "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی"

موسسات رتبه بندی اعتباری: نقش ها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت

مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها

بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی

تئوری چسبندگی هزینه ها و تاثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

تئوری چسبندگی هزینه­ها و تأثیرات آن بر مفاهیم حسابداری

 

 

چکیده

 

فرصت های تحقیقاتی پیرامون سیستم های اطلاعاتی حسابداری با استفاده از نظریه نوع شخصیت و شاخص مایرز-بریگز

فرصت های تحقیقاتی پیرامون سیستم های اطلاعاتی حسابداری

با استفاده از نظریه ی نوع شخصیت و شاخص مایرز- بریگز (1)

 

صفحه‌ها