دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری

تحلیلی مقایسه ای بر کاربرد تئوری اختیار سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و مدیریت هزینه استراتژیک در تصمیم گیری های سرمایه گذاری استراتژیک: ارائه مدلی ترکیبی

در محیط کسب و کار امروز روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه ای برای انعکاس پویایی دنیای اقتصاد نوین چندان مناسب و کافی نیست. روش های متداول ارزیابی پروژه اعم از تکنیک های مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده همچون ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی و تکنیک هایی که مبتنی بر جریان های نقدی تنزیل شده نیستند مانند دوره بازگشت سرمایه و میانگین نرخ بازده حسابداری، به هنگام رویارویی با عدم اطمینان، پیچیدگی و انعطاف پذیری با نارسائیهایی مواجهند؛ چرا که با نادیده انگاشتن این پارامترها ارزش سرمایه گذاری را کمتر از واقع برآورد می نمایند.

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 32

انجمن حسابداری ایران سی و دومین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه بهار 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

بررسي ديدگاه مديران و اساتيد دانشگاه نسبت به شيوه تجديد ارزيابي دارايي ها

توجه به ساختار يا بافت مالي هر واحد اقتصادي يكي از اهداف اوليه اقتصادهاي موفق است و اين موفقيت در شرايطي حاصل مي‌شود كه ارزش و مبلغ دارايي واقعي باشد. يكي از راههاي مربوط نمودن اطلاعات حسابداري، بازنگري در بهاي تمام شده دارايی هاي ثابت مي‌باشد كه در واژگان حسابداري با عنوان "تجديدارزيابي دارايی ها" نام برده مي‌شود. هدف اين تحقيق بررسي ديدگاه مديران و اساتيد دانشگاه در رابطه با تجديدارزيابي دارايی ها و مشخص نمودن برخي دلايل احتمالي مديران از افزايش ارزيابي دارايی ها است.

توسعه پايدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید بر راهبری شرکتی

مفهوم توسعه پایدار برگرفته از مسئولیت اجتماعی دولت و ارکان اجرايي آن یعنی شرکت ها و سازمان هاست. سازمان ها و شرکت ها به عنوان مجریان اهداف و برنامه های دولت در تلاش اند تا با ایفای مسئولیت اجتماعی خود از طریق گزارشگری درست و به موقع نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند. این موضوع سبب شده است که دولت ها از طریق اجرای بعضی از برنامه های خاص مثل اجرای برنامه های راهبری شرکتی و تهیه گزارش های خاص از جمله گزارشگری اجتماعی و گزارشگری زیست محیطی و توسعه بازاریابی سبز به عنوان فرهنگی فراگیر، به ایفای مسئولیت پرداخته و امکان توسعه پایدار را فراهم آورند.

اخلاقیات و حسابداران : دیدگاه های توصیفی از سنتی تا پست مدرن

حسابداران و حسابرسان حرفه ای ، بصورتی مستمر بر سر معضلات یا دوراهی های اخلاقی قرار میگیرند. تصمیم سازی و چگونگی رفتار آنها ، می تواند عواقب متفاوتی برای ذینفعان ، استفاده کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بهمراه داشته باشد. سالها است که جوامع حرفه ای ، آئین رفتار حرفه ای برای حسابداران تدوین و آنرا لازم الاجراء کرده اند . اصول اخلاقی بعنوان موضوع درس در برنا مه های آموزشی حسابداری گنجانده شده و حتی قوانین و مقررات متعددی در زمینه رعایت اخلاق حرفه ای برای کار حسابداران وضع شده اند .

مقایسه مدیریت سرمایه درگردش

در این مقاله براساس دسترسی محقق، نتایج 34 سال تحقیقات مدیریت سرمایه در گردش که شامل: 13 تحقیق دکتری، 6 کتاب تحقیق و 20 مقاله تحقیق بوده، آورده شده است.
در ذیل بخشهایی از نتایج این تحقیقات که شامل: الف- سوالات تحقیق (Research Questions) و ب- مشکلات مدیریت سرمایه در گردش و راه های فائق آمدن بر آن (Working Capital Problems and Solutions) می باشد، ارائه شده است.

مالکیت نهادی و مانده وجه نقد

نتایج مطالعات انجام شده در بررسی عوامل موثر بر موجودي نقد شركت ها حاکی از آن است که با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي، مقدار وجه نقد نگهداري شده توسط شركت ها افزايش مي يابد. از طرف دیگر، حضور سهامداران نهادی می تواند نقش اساسی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی داشته باشد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که مالکیت نهادی سهام بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. تعداد 105 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

رابطه فرهنگ و حسابداري

در اين مقاله با تاکيد بر مولفه هاي فرهنگي جوامع مختلف که توسط هوفستد مطرح شده و قرار دادن آنها کنار ابعاد ارزشي حسابداري ، که توسط گري بيان شده است رابطه فرهنگ و حسابداري در قالب پژوهشهاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه الگوي مطرح شده توسط ترنر و ترامپنرز جهت صحت نظريه هوفستد مورد بررسي قرار گرفته است . بر اساس پژوهش هايي که با استناد بر الگوي هوفستد و گري صورت گرفته است نتايج حاصل شده با توجه به فرهنگ ملي هر کشور متفاوت بوده است .

دانش و پژوهش حسابداری - سال هشتم - شماره 31

انجمن حسابداری ایران سی یکمین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه زمستان 1391 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :
- سرمقاله
- پشت پرده فاصله بین قواعد و رویه های جا افتاده حسابداری مدیریت ( کیومرث بیگلر - دکتر علی ثقفی )
- بررسی چگونگی استفاده از آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان داخلی در شرکتهای عضو بورس تهران ( دکتر حسین پناهیان - مهدی کدیور )
- سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و حسابرسی آن ( دکتر غلامحسین مهدوی - فهیمه ابراهیمی )

دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 29

انجمن حسابداری ایران در هشتمین سال انتشار فصلنامه پر مخاطب دانش و پژوهش حسابداری ، شماره ویژه تابستان خود را با عنوانین زیر منتشر نمود

- درخت تقلب و بررسی آن در حسابرسی ( دکتر کاوه مهرانی - نوید عطاران - سید مصطفی سید حسینی )

- مدلسازی بتای سهام در چارچوب ادعاهای احتمالی ( دکتر عباس هشی - منیژه رامشه )

- تاثیر متقابل حسابداری مدیریت و مدیریت زنجیره تامین ( دکتر حسین کاظمی - بیتا دهقان خانقاهی )

صفحه‌ها